Skip to content

Beck Laura – Grafomentor

Oktatás – Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Az Oktatás-Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Oktatás-ÁSZF) tartalmazzák a Weboldal-on (domain: becklaura.hu)  keresztül elérhető szolgáltatások, illetve internetes vásárlásokkal kapcsolatos, vásárlók/megrendelőkkel, azaz Felhasználókkal,  valamint a Weboldalon elérhető szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató és Felhasználó (Igénybevevő) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit .

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató, bejegyzett felnőttképzési intézmény (bejelentési kötelezettség alá eső tevékenységet végez), ezért amennyiben a Weboldalon található, Weboldalról elérhető bármelyik képzésünk, egyéb tartalmak felnőttképzési bejelentési tevékenység alá esne (továbbiakban ezek a tevékenységek: Képzések), abban az esetben felnőttképzési szerződés kerül a Felhasználóval megkötésre. Ebben az esetben jelen Oktatás-ÁSZF és a megkötött egyedi szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) alapján megkötött felnőttképzési szerződésnek minősül.

Képző intézmény eleget tett az Fktv. szerinti bejelentési kötelezettségnek – felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/001234 (2020. 09. 17.). Képző intézmény Fktv.szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez. A Felek közötti a felnőttképzési tevékenység keretében végzett Képzések esetén a szerződéses kapcsolatukra a felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályok kiterjednek, ezért jelen Oktatás-ÁSZF-ben foglalt fogalomrendszer az Fktv. fogalmai szerint értelmezendőek ezen oktatási tevékenységekre kiterjedően, akként, hogy Szolgáltatón Képző intézményt kell érteni. 

Szolgáltató minden más Weboldal-on elérhető vagy Weboldalról elérhető szolgáltatása pl. workshop, egyéb Kurzus nem minősül felnőttképzési tevékenységnek (ezek a szolgáltatások a továbbiakban: Kurzus), illetve Konzultáció.

Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásunk: Blokkoldó kártyák megrendelésének, vásárlásának biztosítása (említésekor: Kártya). Kártya megrendelése, vásárlása: áru vásárlásnak minősül. A Kártyát megrendelő Vásárló-nak minősül (továbbiakban: Vásárló). Egyebekben: Résztvevő, Vásárló Felhasználónak minősül.

Tanfolyam: Képzések és Kurzusok együttes említésekor

Konzultáció: egyéni tanácsadás (elemzés, coaching) nyújtása grafológiai témákban

Résztvevő, Vásárló: aki, a Tanfolyamot, Konzultációt, Kártyát megrendelte és ellenértékét kiegyenlítette, valamint megfelel a jelen szabályzat szerinti egyéb feltételeknek. Résztvevő, Vásárló Igénybevevőnek/Felhasználónak is minősül.

A Résztvevő minden esetben, mint természetes személy vesz részt a Tanfolyamon/Konzultáción; a Tanfolyamon/Konzultáción az ott irányadó jogok és kötelezettségek, mint természetes személyt jogosítják és kötelezik. Résztvevő, Vásárló, Igénybevevő minden esetben természetes személy, illetve az úk KATA törvény és kapcsolódó rendeleteinek megfelelő személy.

Kérjük, hogy jelezd felénk, ha fogyatékossággal élőként kívánsz résztvenni Tanfolyamainkon/Konzultáción. Mindent megteszünk azért, hogy ez ne jelentsen akadályt a résztvételben. De mivel a Tanfolyam/Konzultáció online is elérhető, kérlek, vedd figyelembe, hogy dönthetünk számodra kedvezőtlenül is.

Mint Résztvevőnek, Vásárlónak készítettünk egy rövid összefoglalót a Kurzusainkról, Konzultációinkról, Kártyákról, amely a Weboldalon  elérhető.

Befizető: aki a Szolgáltatások/Tanfolyam/Konzultáció, Kártya ellenértékét kiegyenlíti. Amennyiben a Résztvevő/Vásárló és Befizető személye elválik egymástól, abban az esetben a Befizetőt nem illetik meg a Résztvevő, Vásárló jogai és nem terhelik a kötelezettségei, kivéve, amelyeket kifejezetten megemlítünk. Befizető minden esetben természetes személy, illetve az úk KATA törvény és kapcsolódó rendeleteinek megfelelő személy.

Összeg, díj megfizetése és kiegyenlítése időpontja alatt banki/pénzintézeti utalás esetén: a számlán/díjbekérőn szereplő összeg, díj beérkezését értjük, azaz azt az időpontot, mikor jóváírásra kerül a számlán/díjbekérőn megjelölt összeg, díj a számlán/díjbekérőn megjelölt jogosult bankszámláján. Elektronikus fizetési szolgáltató igénybevétele esetén az elektronikus szolgáltató szabályzataiban meghatározott időpont. Más fizetési módot nem biztosít Szolgáltató.

Szolgáltatások igénybevétele szempontjából:

Felnőtt: aki, betöltötte a 18. életévét és nem áll cselekvőképességet érintő korlátozás alatt. Tanfolyamaink/Konzultáció vonatkozásában a 14. életévét betöltött, de a 18.életévét még nem betöltött személy, valamint cselekvőképességében korlátozott személy vonatkozásában szükséges törvényes képviselő előzetes, írásos hozzájárulása és/vagy felügyelete a részvételhez.

Gyermek: minden 0 év feletti és minden 14. év alatti személy. Részvételi lehetőségük nem lehetséges. De amennyiben mégis szeretnéd, kérlek, írj részünkre e-mailt, mivel ebben az esetben fenntartjuk, hogy eldönthessük, biztosítunk-e számára részvételi lehetőséget törvényes képviselő hozzájárulásával.

Szolgáltató: Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa, valamint a Szolgáltatásokat nyújtó és a Kártya kitalálója, tulajdonosa Beck Laura EV. – részletesen Weboldal-ÁSZF-ben.

Csomag: Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy szabadon határozza meg, mely szolgáltatás és/vagy áru elérhetőségét biztosítja az egyes csomagokban. A Weboldalon megjelenített csomag elnevezése alatt Szolgáltató határozza meg a csomagban foglaltakat. A csomagban foglaltak nem oszthatók, egy egységet képeznek, a bennefoglalt áru és szolgáltatás egymással nem cserélhető fel, nem módosítható. 

Vis maiornak számít: különösen, de nem kizárólagosan a háború, felkelés, rádióaktív esemény, tömeges megbetegedés, járvány, természeti katasztrófa, szélsőséges (időjárási) események.

Minden egyéb fogalom a Weboldal-ÁSZF szerint értelmezendő.

A Felhasználó Weboldalon található vagy Weboldalról elérhető Szolgáltatás megrendelésével, illetve vásárlással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Oktatás-ÁSZF-et.

Az Oktatás-ÁSZF módosulását, módosítását a Szolgáltató a Weboldal felületén közzéteszi. A módosított Oktatás-ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó a Weboldal és/vagy bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az Oktatás-ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belüli felmondással felmondhatja a szerződését. Felmondás esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Szolgáltatás (megrendelt Tanfolyam/Konzultáció) időtartamáig; áruvásárlás esetén a szerződésszerű teljesítésig tart.

A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatóak:http://jarasinfo.gov.hu/.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., link: bekeltet

Amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van a Feleknek, úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: webgate

II. Részletes rendelkezések

1. Szolgáltató:

Név: Beck Laura egyéni vállalkozó (EV)

Elérhetőség: 6500 Baja, Alvég utca 13.

E-mail: info@becklaura.hu

Adószám: 52573600-1-23

Szolgáltató adózási besorolása: alanyi adómentes 

Tekintettel a jelenleg hatályban lévő rendelkezésekre és üzemeltető/Szolgáltató adózási státuszára, Szolgáltató – Beck Laura egyéni vállalkozó jelen Weboldalon keresztül nem szerez bevételt az Art. (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény) szerinti kifizetőtől, kivétel a a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. Törvényben (új KATA törvény) nevesített eseteket. 

Mit jelent ez jelenleg? Szolgáltatásaimat, amelyek nekem adózási szermpontból jövedelmet jelentenek, amelyet természetesen adók és járulékok terhelnek, és ezt a jövedelmet szolgáltatásaimért cserébe adod, csak olyan személyeknek tudom szolgáltatni, akik természetes személyek, vagy megfelelnek az új KATA törvény előírásainak. Kérlek, ezt vedd figyelembe, mielőtt megrendeled Szolgáltatásom! 

Jelenleg ezen rendelkezéseket 2022.09.01, illetve 2022.11.01. naptól kell alkalmazni, összhangban az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról szóló 441/2022. (XI. 7.) Korm. Rendelet, mint veszélyhelyzeti rendelettel.

A tárhelyet a Magyar Hosting Kft. jogutódjaként a Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419, e-mail cím: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu, support@websupport.hu honlap:https://www.websupport.hu/) biztosítja. 

Domain elérhetőséget a Servergarden Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building. ép. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-350297, e-mail cím: bojtor.tamas@oxoholdings.eu, info@servergarden.hu, honlap: https://www.servergarden.hu/) biztosítja. 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001234 (2020. 09. 17.)

Szolgáltató jogosult csomagküldő kiskereskedelmi tevékenységet folytatni. Csomagküldő kiskereskedelmi nyilvántartási száma: 336677/B/1

2. A Weboldal felületen, illetve Weboldalról elérhető szolgáltatások (Tanfolyamok/Konzultációk – Kártya vásárlás)

Saját fejlesztésű, online, illetve személyesen elérhető szolgáltatásaim megrendelése, megvásárlása (saját szellemi tulajdonú papír alapú és online dokumentációk, e-book-ok, workshopok,) Tanfolyamok/Konzultáció és elérhetőségük, valamint saját fejlesztésű,  tulajdonomban álló Blokkoldó kártyák vásárlásának (Kártya) biztosítása a célja a weboldalnak, illetve a Weboldalról elérhető szolgáltatásaimnak.

A Szolgáltató a Kurzus folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a képzésben részt vevő személy fejlődésére, a tananyagtartalom feldolgozása a képzésben részt vevő személy önálló feladata. A Tanfolyamokhoz kapcsolódhat oktatási segédanyag papír és/vagy online formában és social media felületen létrehozott közösségi zárt csoport. A közösségi média-felületeken található zárt csoportokra az adott felületet működtető szolgáltató szabályzatai az irányadóak. Zárt csoportnak minősül az is, ha Szolgáltató csak meghatározott személyek részére ad jogosultságot megosztott tartalmaira pl. youtube.

Weboldalon, illetve a Weboldalról elérhető felületünkön szakmai Tanfolyamokat/Konzultációt, Kártyát vásárolhatsz, amelyet bármikor saját haladási ütemedben használhatsz, végezhetsz el. Kurzusainkelvégzéséhez nem szükséges előképzettség, nem kapcsolódik hozzá vizsgakötelezettség. Tanúsítvány kiállításra ugyanakkor van lehetőség. 

2.1 A Tanfolyamok/Konzultáció igénybevétele

2.1.1. Szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Kérlek, vedd figyelembe, hogy szolgáltatásaimat csak és kizárólag a jelenleg hatályos jogszabályok szerint van módomban nyújtani, így szolgáltatásaimat jelen szabályzat II.1. pontja szerint tudod igénybevenni.

Szolgáltatásaink elérhetőségét (ide nem értve az IT/informatikai hibák, felelősségek) csak Magyarország területén van módunkban garantálni. Amennyiben Magyarországon kívül veszed igénybe szolgáltatásainkat, éred el Tanfolyamainkat/Konzultációnkat, Kártya megrendelési oldalunkat előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem elérhetőek, de ez nem tőlük függő körülmény, így ezért felelősséget sem tudunk vállalni.

A Weboldalon/Weboldalról elérhető szolgáltatások megrendelési folyamata:

Kiemelten fontos, hogy olyan e-mail (elektronikus levelezési) címet adj meg számunkra, mely valódi és birtokodban, rendelkezési jogod alatt áll, illetve bármikor eléred; mert ezek a Te felelősségi körödbe eső tények, ezen tényekért nekünk nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Szolgáltatásaink igénybevételéhez, Kártya-vásárláshoz a Weboldalon fiók létrehozásával is lehetséges, így amennyiben fiókod még nincs, van lehetőséged regisztrálni és fiókot létrehozni, illetve Szolgáltatásaim, Kártya vásárlásánál a megrendelt szolgáltatásom, Kártya ellenértékének sikeres kiegyenlítéskor felajánljuk részedre, hogy automatikusan létrehozzuk fiókodat a vásárláskor megadott adatokkal. Tehát, amennyiben a sikeres fizetési tranzakciót követően a megadott email címhez nem tartozik még felhasználói fiók, mi létrehozzuk Neked, amennyiben így döntöttél a megrendelés indításánál. 

A létrehozott fiók segítségével nyomon tudod követni a megrendeléseidet, tevékenységeidet; híreket és egyéb eseményeket is megoszthatunk Veled, hozzájárulásod szerint.

A Fiók létrehozásához szükséges adatok minimum jelleggel – ezek megadása feltétlen szükséges, ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a fiók létrehozását és fenntartását részedre:

 • név (vezetéknév és keresztnév, titulus/megkülönböztető előtag, ha van, érvényes személyazonosító okmánnyal megegyező adatokkal)
 • e-mail cím
 • felhasználónév
 • jelszó (az első jelszót mi generáljuk neked és külön e-mailben küldjük el)

A fiók regisztrálását követően küldünk neked egy visszaigazoló e-mailt az általad megadott e-mail címre, melynek során kérünk ellenőrizd le a regisztrációkor, megrendelés-vásárlás során megadott adataidat, mert ezekkel az adatokkal fog létrejönni a fiókod és ezen adatokról fog értesülni az általunk igénybevett 3. fél pl. a kiszállítást végző szerződött partnerünk. A fiókban, illetve a megrendelés, vásárlás során megadott adatokat, információkat fogadjuk el valósnak, valódinak, helyesnek és helytállónak.

A fiókhoz tartozó jelszó megváltoztatható, erre kérünk is, hogy első belépést követően változtasd meg. A jelszó-kritériumok minden esetben, mikor jelszót változtatsz, külön ablakban jelennek meg. Ha ez nem kerül Felhasználó által megadásra, a jelszó nem változik meg. A megváltozott jelszó tényéről emailt küldünk. Szolgáltató (Beck Laura EV) nem tartja nyilván és nem ismeri a fiókhoz tartozó jelszót.

Szolgáltató a felhasználónevet és jelszógenerálást csak és kizárólag Felhasználó személye részére, egyedileg szolgáltatja. Szolgáltató a felhasználónév biztonságos tárolásáért saját hatáskörében gondoskodik, mely nem terjed ki arra, mikor Felhasználó szándékosan, vagy gondatlanságból más tudomására hozza bármilyen módon, vagy Felhasználótól bárki Felhasználó tudomása nélkül megszerzi a felhasználónevet. Szolgáltató a felhasználónevet nem adja át 3. személy részére. Szolgáltató a jelszót, annak jellege miatt, nem ismeri: az egyedi azonosító, melyet csak és kizárólag a Felhasználó ismer. Amennyiben elfelejtette Felhasználó a jelszavát, Szolgáltató biztosítja, hogy Felhasználó újat adjon meg.

A Felhasználó köteles a felhasználónevét és jelszavát fokozott gondossággal kezelni.

Felhasználó felel minden olyan jognyilatkozat megtételéért, mely felhasználónevének és/vagy jelszavának felhasználásával történik, kivéve ha felhasználóneve és/vagy jelszava jogosultatlan használatát vagy annak lehetőségét kellő időben bejelentette Szolgáltató részére. Szolgáltató ez esetben, a hozzá érkezett értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedik a fiók letiltásáról, melyről értesítést küld Felhasználónak. A fiókot feloldani csak és kizárólag Szolgáltatóval történt egyeztetést követően van mód. A fiók korlátozásából vagy letiltásából kifolyólag semmilyen igény, kártérítés, kártalanítás nem követelhető Szolgáltatóval szemben.

A fiókba való belépés: 

Az email-cím, vagy felhasználónév (Szolgáltató által generált felhasználónév) és jelszó megadásával lehetséges. Más fiókba való belépési lehetőséget Szolgáltató nem biztosít.

Amennyiben 4 sikertelen belépési kísérlet történik (helytelen adatok megadása esetén a fiókba való belépéskor), Szolgáltató jogosult korlátozni Felhasználó belépését maximum 24 órára az utolsó sikertelen belépési kísérlettől számítva és erről értesít rendszerüzenet formájában, mely a képernyőn jelenik meg.

A fiókba való belépést követően:

A fiókban csak az a Felhasználó indíthat megrendelést, aki megadja a következő minimum adatokat a fiókban:

– teljes név (vezetéknév és keresztnév, titulus/megkülönbeztető előtag ha van, érvényes személyazonosító okmánnyal megegyező adatokkal),

– lakcím (érvényes lakcímkártyával megegyező adatokkal)

– e-mail cím

– szállítási cím

– számlázási név és cím

Kérlek számlázási adatoknál tartsd be, hogy csak az új KATA szabályozásnak megfelelő adóalanynak van módunkban számlát kiállítani, megrendelést teljesíteni.

– elektronikus levelezési cím, azaz e-mail cím (a fiók létrehozása, adományozás során megadott e-mail cím helyességéért, helytállóságáért, valódiságáért, vagy arra történő kézbesíthetetlenségért  nem vállalunk felelősséget, kizárunk minden ezzel kapcsolatos igényt/kompenzálását, kártalanítást, kártérítést; ezért kérjük, hogy egy olyan e-mail elérhetőséget adj meg, amit rendszeresen használsz és jogosan van a használatodban.) 

Kérünk, hogy a részedre, mint Igénybevevőnek/Felhasználónak küldött e-mailben rögzített adatokat ellenőrizd, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a fiók létrehozásakor, illetve a megrendelés indítása során megadott adatoknak, illetve hogy a megadott adatok, információk valósak, valódiak, helyesek, helytállóak-e. 

A fiókba belépve megtekintheted a fiók-adataidat a „Személyes adataid” menüpontra kattintva. Itt változtathatod meg azon adatokat, amely adatra nézve ez lehetséges (pl. email cím, név, jelszó). Itt kérheted fiókod törlését is, akként hogy e-mail írsz nekünk. Mi, a válasz emailünkben még egyszer megkérünk, hogy erősítsd meg a fiók törlését. A fiók törlése nem vonható ezt követően vissza. A fiókban tárolt adatok végleges törlésére vonatkozóan adatkezelési tájékoztatónk tartalmaz információkat.

A fiókban továbbá az alábbiakat teheted meg:

 • kérhetsz Tőlünk kivonatot, mely tartalmazza a nálunk tárolt adataidat – részletesen az adatvédelmi tájékoztatóban,
 • megtekintheted korábbi és jelenlegi rendeléseidet és azok státuszát, valamint módosíthatod.

Szolgáltatásaim és a Kártya vásárlásához, mint fizetési szolgáltatót a Paylike (Bankkártyás fizetés (Paylike): a Paylike elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával fizetni online áruházunkban. A bankkártyás fizetéshez nem szükséges a regisztráció. A banki szolgáltatásokat a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member program tagjának minősül. További információ: https://paylike.hu) online fizetési rendszerét, mint 3. személy külső szolgáltatót veszem igénybe, így ennek a szolgáltatónak a szabályzatai lesznek irányadóak, a fizetési folyamatra. Minden fizetéssel, ellenérték-kiegyenlítéssel kapcsolatos igényt, kártalanítást, kártérítést kizárunk, kivéve, amelyre jogszabály kötelező rendelkezése kötelez minket.

2.1.2 Kurzusaink igénybevétele

Szolgáltatásaim és a Kártya megvásárlásának elérhetőségét Weboldalamon keresztül nyújtom, mint saját fejlesztést; kivéve azon Szolgáltatásokat, amelyeket 3.külső szolgáltató biztosít számomra. Külső szolgáltató csak bizonyos kurzusok, a domain és tárhely elérhetőségét, az értesítések/esetleg hírlevél küldést, blog üzemeltetését, tartalom-megosztást, a könyvelési szolgáltatást, kiszállítást, valamint az online fizetést biztosítja.

2.1.3 Minikurzusok igénybevétele esetén, a Weboldalamon a “Dolgozz velem” gombra és a “Minikurzusok” lehetőségre kattintva választható ki, melyik Kurzusra szeretnél beiratkozni, azaz megrendelni, illetve megvásárolni (igénybevenni).

A Kurzus kiválasztása a “Beiratkozom” gombra való kattintással veszi kezdetét, amelynek során megnyílik a 3.külső szolgáltató felületete, ahol tudod a megrendelést elindítani és véglegesíteni. Ezen felületen tudsz meg minden kapcsolódó információt is a kiválasztott Kurzus vonatkozásában.

A “Beiratkozom” gombra való kattintással ennek a 3.külső szolgáltatónak a szabályzatai lesznek irányadóak, így a teljes megrendelés-vásárlás-véglegesítés-igénybevétel folyamata ott történik; ezért minden ezzel kapcsolatos igényt, kártalanítást, kártérítést kizárunk, kivéve ha erre jogszabály, vagy Európai unió kötelező jogi aktusa kötelezne.

Külső szolgáltató: https://webuni.hu (Webuni Kft. , székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 2., Cégjegyzékszám: 03-09-132232, e-mail: info@webuni.hu). Szabályzatait ide kattintva éred el.

Egyéb Kurzusainkat a II.2.1.4. pont szerint tudod megrendelni Tőlünk. 

2.1.4 Képzéseink, Weboldalon elérhető Kurzusok és a Konzultáció igénybevétele

Weboldalunkon a “Dolgozz velem” gombra és a “Csomagok” lehetőségre kattintva az alábbiakat tudod elérni:

A. Képzés: felnőttképzési tevékenységünk keretében nyújtjuk neked. Itt általában több, csomagként nyújtott képzésből tudsz válogatni, vagy akár mindet módodban áll elvégezni. Részletes információkat az aktuális Képzésekről a Weboldalon találsz.

B. Konzultáció: ennek keretében általában szintén több Csomag között válogathatsz. Részletes információkat az aktuális Konzultációkról a Weboldalon találsz..

Konzultációink egyéni tanácsadást (elemzést, coaching ülés(eke)t) tartalmaznak.

C. Kurzus: nem felnőttképzési tevékenységünk keretében nyújtjuk neked. Itt általában több, csomagként nyújtott kurzusból tudsz válogatni, vagy akár mindet módodban áll elvégezni. Részletes információkat az aktuális Kurzusokról a Weboldalon találsz.

2.1.4 Blokkoldó-kártyák (Kártya)

Weboldalunkon a “Dolgozz velem” gombra és a “Blokkoldó kártyák” lehetőségre kattintva tudod elérni a saját fejlesztésű és tulajdonomat képező kártya megrendelési felületét. Több, különböző csomag közül választhatsz. A csomagok közül találsz olyat, amely egyéb szolgáltatást is tartalmaz. Részletes információkat az aktuálisan elérhető Kártyákról a Weboldalon találsz.

Járulékos jelleggel biztosított szolgáltatásunk a Kártya-csomagok tekintetében:

– Bónusz és egyéb videó: a választott Kártyához tartozó videók elérése, amelyet csak Felhasználó tekinthet meg, érhet el. Kérlek, ne oszd meg mással. Ne hozd nyilvánosságra, mivel én sem tettem. Ha megteszed, azaz írásos, előzetes engedélyem nélkül megosztod bárkivel, a linket vagy a felvételt, illetve nyilvánosságra hozod, bármilyen más módon felhasználod, megsérted jelen szabályzatot és szerzői jogaimat. Természetesen csak neked küldöm el a videó linkjét, saját személyes használatodra.

– Grafológiai elemzés: részletesen a Weboldalon

– “Plant a tree” által nyújtott szolgáltatás: a Plant a tree projekttel (Plantatree Nonprofit Kft. ,székhely:  1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2., adószám: 26758796-2-43) együttműködve történik. A Plant a tree projekt szolgáltatása 3.személy szolgáltatása, Tőlem független szolgáltató, így ezzel kapcsolatban az ő szabályzatai lesznek irányadóak, felelősséget is csak annyiban tudok vállalni az ő szolgáltatásaiért, amennyire erre jogszabály, vagy Európai unió kötelező jogi aktusa kötelezne. Részletesen lásd a Weboldalon. A Plant a tree szabályzatait itt éred el. Kapcsolódó szabályozást keresd az adatvédelmi tájékoztatómban.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy szabadon határozza meg, mely járulékos szolgáltatásokat biztosítja a Kártya mellé csomagban.

A Kártya és a hozzá tartozó Weboldalon megjelenített járulékos szolgáltatás képezi Szolgáltató által kínált csomagot, mint Kártya-csomagot. A Kártya-csomag nem osztható, egy egységet képeznek, a bennefoglalt áru és szolgáltatás egymással nem cserélhető fel, nem módosítható. A Kártya-csomag megrendelése és megvásárlása áru vásárlásnak minősül a Kormány-rendelet szerinti értelemben.

2.1.4 Egyéb közös szabályok

Igénybevétel: főszabályként elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel, illetve online kommunikációs platformokon kezdeményezett személyes – nem csoportos – egyeztetések útján tett címzett nyilatkozatok és/vagy postai levelezés útján történik. Képzés esetén a felnőttképzési szerződést írásban kötjük meg veled, azzal, hogy jelen Oktatás-ÁSZF-ben foglaltak kiterjednek rá.

Az online kommunikációs platformokon történő tevékenységek esetén rögzíthetjük az ott megosztott tartalmakat, hang- és képfelvételeket készíthetünk, melynek felhasználása, megosztása tekintetében alkalmazandó további rendelkezéseket adatvédelmi tájékoztatónk tartalmazza.

Online kommunikációs platformokon történő tevékenységek esetén kérlek vedd figyelembe, hogy az online platform rendelkezései, szabályzatai is irányadóak lesznek az ott megosztott tartalmak, hang- és képfelvételek tekintetében. Felhívjuk figyelmed, hogy a megosztás eredményeként az online platform rendelkezhet bizonyos jogokkal a megosztott tartalmak és hang- és képfelvételek vonatkozásában.

Felek kikötik, hogy az elektronikus levél útján, illetve egyéni kommunikációs eszközzel tett nyilatkozat esetén a levél küldője, illetve az egyéni kommunikációs eszköz küldéskori birtokosa minősül a nyilatkozatot tevő személynek és Felek ezt akként tekintik, hogy a nyilatkozattevő személye megfelelően azonosított – mind természetes személy, mind jogi személy és képviselője tekintetében, illetve megfelel a Ptk. 6:7.§(3)bek.-ben foglalt tartalomnak a személy azonosítása tekintetében. 

Az online kommunikációs platformokon történő tevékenység esetén az azonosítás érdekében megkérhetünk arra, hogy igazold személyazonosságodat, amelyhez köthetjük szolgáltatásaink igénybevételét. Részletesen lásd az adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltakat.

A jognyilatkozatok megtételénél az az elektronikus levelezési cím (e-mail cím) használható, mely a Szolgáltatás megrendelésekor megadásra került a Felek által, és ugyanez vonatkozik az egyéni kommunikációs eszközre is.

A Képzések/Konzultáció/Kártya megrendelése csak és kizárólag e-mail cím megadásával lehetséges, amennyiben egyéb egyéni kommunikációs eszközzel szeretnéd, kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot, de felhívjuk figyelmed, hogy e-mail címre mindenképp szükséged lesz, elérni a Tanfolyamok/Konzultáció – t, Kártya-rendelést, Csomagként igénybevehető szolgáltatásainkat.

Az a Látogató, aki megrendeli a Képzést és/vagy Konzultációt, illetve a Kártyát: Felhasználónak minősül. A megrendelésre az elektronikus út az irányadó.

Ahhoz hogy biztosítani tudjuk a megrendelt Képzést/Konzultációt, Kártyát:

– név (vezetéknév és keresztnév, titulus/megkülönbeztető előtag ha van, érvényes személyazonosító okmánnyal megegyező adatokkal)

– e-mail cím

– lakcím (érvényes lakcímkártyával megegyező adatokkal)

– számlázási adatok (ahova a számlakiállítást kéri a Felhasználó). Szolgáltató a szamlazz.hu szolgáltatásait veszi igénybe a számlák kiállításához). Ezzel kapcsolatban, minden szabályozásra a KBOSS.hu Kft., mint számlázást biztosító szolgáltató: ezen a linken található rendelkezései az irányadóak, így minden a számla kiállítással kapcsolatos – nem Szolgáltató érdekkörébe tartozó -szolgáltatással kapcsolatos igényre is, melyet itt találsz. A szamlazz.hu szolgáltatója a KBOSS.hu Kft., Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41. 

– Képzés esetén a felnőttképzési jogszabályok által meghatározott egyéb adatok

– írásminta – kivéve Kártya rendelésnél, valamint Képzés esetén az aláírt egyedi felnőttképzési szerződés eljuttatása részünkre postai úton,

– szállítási cím (bizonyos megrendeléseknél, amelyről értesíteni fogunk előre, írásban),

– egyéb adatok (előre fogunk erről írásban tájékoztatni).

Megrendelés véglegesítése, azaz a fizetési tranzakció indításával a megrendelés véglegesítésre kerül. Neked, mint Felhasználónak fizetési kötelezettséged keletkezik a megrendelés tartalma (említésekor: Kosár) szerint, az ott megadott ellenértékkel. 

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg

Adataidat kérlek, csak abban az esetben add meg, ha kifejezetten ezt szeretnéd. Ugyanakkor bizonyos adataid megadása nélkül nem áll módunkban biztosítani számodra a megrendelés lehetőségét Weboldalunkon keresztül, részletesebben lásd erről az adatvédelmi tájékoztatónkat.

A sikeres fizetési tranzakciót követően kapsz tőlünk egy visszaigazoló e-mailt, amely a megrendeléssel kapcsolatos általunk ismert adatokat tartalmazza.

A Tanfolyamokat/Konzultációt, valamint bizonyos Kártya-csomagokhoz járulékos jelleggel tartozó konzultációtcsak és kizárólag Felhasználó személyesen veheti igénybe. Személyes igénybevétel alatt online kommunikációs platformot értünk, amelyről előzetesen értesítünk. 

Elektronikus levelezési cím, azaz e-mail cím (a megrendelés/vásárlás során megadott e-mail cím) helyességéért, helytállóságáért, valódiságáért, vagy arra történő kézbesíthetetlenségért  nem vállalunk felelősséget, kizárunk minden ezzel kapcsolatos igényt/kompenzálását, kártalanítást, kártérítést; ezért kérjük, hogy egy olyan e-mail elérhetőséget adj meg, amit rendszeresen használsz és jogosan van a használatodban. 

Kérünk, hogy a részedre, mint Igénybevevőnek/Felhasználónak küldött e-mailben rögzített adatokat ellenőrizd, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a megrendelés/vásárlás kezdeményezése során megadott adatoknak, illetve hogy a megadott adatok, információk valósak, valódiak, helyesek, helytállóak-e. 

A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére, illetve teszi fel a Weboldalra, fiókba (rendszerüzenetek).

Megrendelések elküldése (vásárlás – teljesítés (igénybevétel)) folyamata:

A. Képzés/Kurzus/Konzultáció

Miután kiválasztottad a számodra megfelelő Képzést/Kurzust/Konzultációt: ,megrendelést indítani és véglegesíteni, vásárolni a Weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Miután kiválasztottad a számodra megfelelő szolgáltatást, az erre kifejezetten fenntartott gombra (“Beíratkozom”) kattintva indíthatod a megrendelés folyamatát.

Kérjük, hogy ellenőrizd le az adatokat, mielőtt a fizetési szolgáltató gombjára kattintasz. Itt tudod javítani a megadott adatait, itt van módodban módosítani, vagy visszavonni a megrendelést.

A fizetési szolgáltató gombjára kattintva a Weboldal átirányít a fizetési szolgáltató oldalára, ahol a fizetési tranzakció megtörténik, a megrendelés (kosárban található megrendelés) összege, ellenértéke kiegyenlítésre kerül.

Amennyiben rendelkezel kuponnal, vagy bármilyen kedvezményre/halasztott teljesítésre vonatkozó Tőlünk kapott lehetőséggel, kérlek azt a megrendelés véglegesítése előtt add meg számunkra. Később nem lehetséges érvényesíteni a kedvezményed. Amennyiben helytelenül vagy egyáltalán nem adod meg a kuponkódot, nem tudjuk érvényesíteni a kedvezményed, mert később nem javítható a helytelenül megadott kuponkód. Ez kizárólag csak közvetlen a Weboldalon elérhető Tanfolyamok esetében alkalmazandó. Amennyiben a Tanfolyam egy külső 3.szolgáltató felületén kerül igénybevételre (megrendelés, vásárlás, teljesítés), abban az esetben ennek a 3.külső szolgáltatónak a szabályzatai irányadóak a kuponok tekintetében is.

Telefonon, faxon, postai levélben, e-mailben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el,ettől csak egyedi megállapodással van mód eltérni, mely teljes mértékben Szolgáltató kompetenciája. 

A megrendelés elküldésével elküldöd nekünk megrendelési szándékodat.

Szolgáltató díjai feltüntetése során a Szolgáltatások eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet alapján jár el. A Weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, mely tartalmazzák a Szolgáltatás teljes díját. A Tanfolyamok/Konzultáció esetén nincs csomagolási és szállítási díj, tekintettel ezen szolgáltatásaink online jellegére. Kártya-csomag vásárlása esetén áraink tartalmazzák a kiszállítás (szerződőtt partnerünk a Magyar Posta) és csomagolási díjakat.

B. Megrendelés visszaigazolása és véglegesítése

A megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címedre. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg,  mentesülsz az ajánlati kötöttség alól. 

A megrendelés leadása, véglegesítése előtt, tehát a jelen visszaigazoló e-mailben, neked mint Felhasználónak lehetősége van a megrendeléskor megadott adatok, a rendelési adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. Itt még módodban áll visszavonni ajánlatodat.

Megrendelt szolgáltatás/Tanfolyam/Konzultáció akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a szolgáltatást igénybevevőhöz (említésekor: Igénybevevő/Résztvevő), megérkezettnek, amikor az számukra hozzáférhetővé válik. 

E-mail elküldését (a benne foglalt link-elt tartalommal együtt) már úgy tekintik a Felek, hogy a benne foglaltak hozzáférhetővé váltak az elküldés időpontjában.

A jelen Oktatás-ÁSZF szerint – a Megrendelt szolgáltatások vonatkozásában – megkötött szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek. A szerződések nyelve a magyar. Szolgáltató nem csatlakozott magatartási kódexhez. Az egyedi szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett levelezés, adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. Az írásbeli egyedi szerződés hiánya nem zárja ki, hogy Felek jelen Oktatás-ÁSZF egyes rendelkezéseit írásban megtett jognyilatkozatnak minősítsenek.

Megrendelés véglegesítése: a visszaigazoló e-mailt követően a megrendelés véglegesítésre kerül. A Felhasználónak, vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik a Felek közötti megrendelés tartalma szerint, az ott megadott végösszeggel.

A megrendelés véglegesítéséről Felhasználó/Vásárló értesítést kap a nálunk regisztrált e-mail címére. A megrendelés véglegessé válik, ha az általunk küldött visszaigazoló e-mailre nem érkezik elvárható időn belül reagálásod, módosítási igényed vagy nem vonod vissza az ajánlatod.

A megrendelés véglegesítését követően elektronikus fizetési lehetőséggel, online tudod kiegyenlíteni a Kurzus/Konzultáció ellenértékét. Jelenleg szerződött partnerünk a paylike.

C. Fizetési feltételek/szállítás

Azon Szolgáltatásaink tekintetében irányadó, ahol nem vettünk igénybe jelen mellékletben hivatkozott szolgáltatásaink megrendeléséhez – megvásárlásához-teljesítéséhez 3.személy külső szolgáltatót. Amennyiben igénybevettünk, akkor Szolgáltatásunkkal kapcsolatban ezen 3.külső szolgáltató rendelkezései irányadóak a fizetésre és szállításra, amely fentiekkel kapcsolatos.

Itt éred el a részletes rendelkezéseket: https://becklaura.hu/dokumentumok

D. Szolgáltatás igénybevétele – teljesítés

A Kurzus/Konzultáció azon a napon válik elérhetővé számodra, mikor a megrendelésed kiegyenlítését követően a sikeres fizetésről szóló értesítést megküldjük számodra, jelen esetben a szamlazz.hu küld neked értesítést.

A Tanfolyam/Konzultáció a sikeres fizetést követően a Kurzus/Konzultáció-ra tervezett – Weboldalon is látható – időtartam keretei között lesz elérhető. Amennyiben saját egyéni ütemed szerint, ezen időtartam alatt nem tudod elvégezni, a kapcsolódó minden dokumentum korlátlanul elérhető számodra a szerzői jogi és licenc feltételeim betartása mellett. Kérlek, erre kiemelten legyél figyelemmel, mert minden jogsértés ellen fellépünk!

Kártya vásárlás esetén a sikeres fizetést követően postai úton kerül kiszállításra a kártya részedre. A megrendelésed kiegyenlítését követően a sikeres fizetésről szóló értesítést megküldjük számodra, jelen esetben a szamlazz.hu küld neked számlát. 

Abban az esetben, ha nem a mi weboldalunkon keresztül történik a fizetés folyamata, azaz a webuni.hu-n keresztül, akkor a kiegyenlített szolgáltatásokról a webuni.hu számlázási szolgáltatója küldi a számlát részedre.

E. Visszatérítési szabályok

Azon Szolgáltatásaink tekintetében irányadó, ahol nem vettünk igénybe jelen mellékletben hivatkozott szolgáltatásaink megrendeléséhez – megvásárlásához-teljesítéséhez 3.személy külső szolgáltatót. Amennyiben igénybevettünk, akkor Szolgáltatásunkkal kapcsolatban ezen 3.külső szolgáltató rendelkezései irányadóak az esetleges visszatérítésre, amely fentiekkel kapcsolatos.

 1. A Megrendelt szolgáltatás tekintetében bármelyik Fél (Igénybe vevő/Felhasználó/Vásárló és Szolgáltató) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A súlyos szerződésszegés tényét annak a félnek kell igazolnia, amelyik kezdeményezi azt. A Felek ezt követően elszámolnak egymással.
 2. Amennyiben teljesítés közben vonod vissza az írásmintád, mint személyes adatkezeléshez történő hozzájárulásod, abban az esetben természetesen töröljük minden írásmintádat végleges és visszaállíthatatlan jelleggel, de szolgáltatásunkkal kapcsolatosan nem vagy jogosult visszatérítést kérni. A már teljesített szolgáltatásodat nem térítjük vissza, azt kárátalányként felszámítjuk neked.
 3. Amennyiben teljesítés közben kérésünkre nem mutatod fel érvényes személyazonosító okmányodat, vagy kérésünkre nem küldöd el nekünk másolatban; nem tudjuk tovább biztosítani a szolgáltatásunkat. Ebben az esetben a már teljesített szolgáltatásodat nem térítjük vissza, azt kárátalányként felszámítjuk neked. Felhívjuk a figyelmed, hogy érvényes személyazonosító okmányok bemutatására, másolatának elküldésére csak indokolt esetben kérünk meg Téged.
 4. Amennyiben Igénybe vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó), akkor a jelen Oktatás-ÁSZF tekintetében alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet – továbbiakban: Rendelet, illetve a releváns szolgáltatásaim, általunk kínált áru esetében a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet –továbbiakban: Kormány-rendelet.

Ha Ön, mint Igénybevevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

E-mail: info@becklaura.hu

Postai levél: 6500 Baja, Alvég utca 13.

Nyilatkozat minták elérhetőek itt.

A Fogyasztó a felmondás/elállás jogát a Megrendelt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. 

A Fogyasztó/Igénybe vevő nem gyakorolhatja felmondási/elállási jogát (Rendelet 20. §) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás teljesítését követően.

Ennek számít, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Fogyasztó egyebekben, mint Igénybe vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében találhatók.

Felmondásod esetében, amennyiben azt rajtunk kívül álló okból teszed, akkor lehetőséget biztosíthatunk arra, hogy a még igénybe nem vett szolgáltatás(rész) erejéig, melynek összegéről tájékoztatunk, igénybe tudd később venni bármelyik szolgáltatásunkat ezen összeg erejéig a felmondásodról szóló tudomásszerzésünktől számított 1 év időtartamig. Egyéb esetekben nincs mód visszatérítésre.

A Tanfolyam/Konzultáció tekintetében, aki a megrendelőként meg van adva, mint Felhasználó/Igénybevevő; jogosult elvégezni a Tanfolyam/Konzultáció-t és ez a jog nem átruházható, azaz személyre szóló jogosultság.

III. Panaszok- egyéb bejelentések kezelése

Szolgáltató info@becklaura.hu e-mail-es elérhetőséget biztosít ezen célokból, melyekre vállaljuk, hogy 3 munkanapon belül válaszolunk leveled kézhezvételétől számítva.

IV. Jótállás/szavatosság 

 1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére elsősorban a Kormány-rendeletben foglalt szabályok, illetve, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. Jelen Weboldalon, vagy Weboldalon keresztül saját szolgáltatásunk nem minősül tartós fogyasztási cikknek. Szolgáltató nem vállal jótállást.
 2. Hibásan működő Tanfolyam/Konzultáció/Kártya-csomag esetén Szolgáltató biztosítja, hogy a beérkezett panaszt megvizsgálja és szükséges esetén megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a Tanfolyam/Konzultáció igénybevétele megtörténhessen. Ugyanakkor Szolgáltató csak a Tanfolyam/Konzultáció/Kártya-csomagban foglalt online tartalom elérhetőségét biztosítja, melyhez nem szükséges semmilyen szoftvert, applikációt letölteni, csak és kizárólag internetes elérhetőséggel és internetes böngészővel kell rendelkeznie Felhasználónak/Igénybevevőnek/Résztvevőnek. Az internet sebessége és egyéb körülmények (pl. országhatáron túl történő internet-elérés, operációs rendszer) befolyásolhatja a Tanfolyam/Konzultációminőségét, valamint a megválasztott böngésző is, melyekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az internetelérést, IT infrastruktúrát/számítástechnikai eszközöket Felhasználónak/Igénybevevőnek/Résztvevőnek/Vásárlónak kell biztosítania, saját költségén és saját felelősségére.
 3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók. 

V. Felek jogai és kötelezettségei

V.1 Résztvevő/Felhasználó/Igénybevevő jogai és kötelezettségei:

–          Résztvevő/Vásárló köteles a visszaigazolt megrendelésnek megfelelő díjat          Szolgáltató    által megadott formában és határidőben kiegyenlíteni

–          jogosult résztvenni a megrendelt és kiegyenlített Kurzus/Konzultáció-n résztvenni; 

–          jogosult fotókat, videót készíteni; mely fotókat és videókat csak és kizárólag       magáncélú és nem kereskedelmi, vagy közvetve/közvetlen nem pénzszerzési   jellegű használatra engedjük megosztani másokkal. Egyéb, esetleges       kereskedelmi, üzleti felhasználás, megosztás esetén kérjük, keress meg; hogy     megtaláljuk a mindenki      számára megfelelő megoldást. A megosztás             semmilyen formában nem         sértheti jóhírnevünket,    alapvető jogainkat,           különösen szellemi          tulajdonhoz és annak      védelméhez fűződő          jogainkat. Résztvevő ezt             köteles tiszteletben tartani         és fentiek             megsértéséért és ezzel    kapcsolatos kárért köteles teljeskörűen helytállni.

–          köteles és jogosult megismerni és betartani szabályzatainkat, valamint     köteles vállalni         ezek be nem tartásából eredő felelősséget és esetleges ebből adódó fizetési és egyéb      kötelezettségeket;

–          rendelkeznie kell a megfelelő számítástechnikai eszközökkel és     internet-         eléréssel

–          köteles megtéríteni az általa közvetve vagy      közvetlenül okozott károkat a károsultnak;

– köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartástól, amelynek során sérülnek vagy sérülhetnek Szolgáltató szerzői jogai, különösen de nem kizárólagosan minden offline és online tartalom tekintetében és a Kártyák vonatkozásában; amelyek Szolgáltató tulajdonát képezik, szerzői jogai őt jogosítják és kötelezik. Felhasználónak csak és kizárólag személyes használatra engedte át, annak bármilyen további felhasználása nélkül. Személyes használat alatt Szolgáltató Felhasználó által való elérését érti a szerzői joggal érintett vagyonelemeken. Ennek értelmében tilos megosztania, illetve felhasználnia, nyilvánossághoz közvetítenie – személyes használaton kívül – a Kártyát és online/offline tartalmakat, amelyekre Szolgáltató szerzői jogát kikötötte.

V.2 Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

–          Tanfolyam/Konzultáció-n csak és kizárólag a véglegesített és kiegyenlített megrendeléssel rendelkező Résztvevők vehetnek részt;

– Kártya-csomag eljuttatása a véglegesített és kiegyenlített megrendeléssel rendelkező Vásárló részére;

–          Szolgáltató jogosult és köteles jelen Szabályzat megsértése, be nem        tartása és      jelen Szabályzatban foglalt esetekben megtagadni vagy     korlátozni      Résztvevő számára a teljesítését, ellenérték/kompenzáció, kártalanítás, kártérítés megfizetése nélkül;

–          Szolgáltató továbbá jogosult és köteles kártérítést követelni,            amennyiben kára keletkezik;

–          Szolgáltató fenntartja a Tanfolyam/Konzultáció/Kártya-csomagban foglalt releváns időpontjának és adatainak              megváltoztatásának            jogát, melyről a Kurzus/Konzultáció/Kártya-csomagban foglalt konzultáció megkezdését             megelőzően – amennyiben           lehetséges – legalább 24 órával értesíti Résztvevőt; Ebből eredően nem kérhető kártérítés, kompenzáció            Szolgáltatótól.

–          Szolgáltató jogosult a Tanfolyam/Konzultáció/Kártya-csomag díját követelni, illetve jelen         szabályzat vagy Oktatás-ÁSZF megsértése esetén arra, hogy a           Tanfolyam/Konzultáció díjának megfelelő teljes összeget felszámolja             kárátalányként, mellyel összefüggésben beszámításnak            helye van;

–          Szolgáltató jogosult és köteles a jelen Szabályzat szerint eljárni;

–          Szolgáltató – Résztvevő, Vásárló hozzájárulásával, jogosult elkérni a        Résztvevő/Felhasználó személyazonosító okmányait, vagy azok      másolatát,     amennyiben ezzel kapcsolatos jogos érdekét valószínűsíti   vagy károsodástól   való megóvás érdekében szükségesnek tartja.

–          Szolgáltató jogosult eltérni jelen Szabályzattól, ha azzal személyi   sérülés,         vagy jelentősebb vagyoni hátrány veszélyeztetése alól óv      meg, illetve ha          a         Szabályzattól való eltérés kedvezőbb Felhasználóra, mint jelen Szabályzat             betartása.

–          Szolgáltató vis maior esetén jogosult visszatérítési, kompenzációs,            kártérítési/kártalanítási igény nélkül elhalasztani a Tanfolyam/Konzultáció (ideértve Kártya-csomagban foglalt konzultáció)-t  meghatározatlan időre. Emellett Szolgáltató, tekintettel az online formában       nyújtott szolgáltatásra, megtesz minden tőle telhetőt, hogy a            Tanfolyam/Konzultáció (ideértve Kártya-csomagban foglalt konzultáció) elérhető maradjon; amennyiben Szolgáltató a     Tanfolyam/Konzultációt (ideértve Kártya-csomagban foglalt konzultáció) online formában indította el.

VI. Hibás teljesítés

Azon Szolgáltatásaink tekintetében irányadó, ahol nem vettünk igénybe jelen mellékletben hivatkozott szolgáltatásaink megrendeléséhez – megvásárlásához-teljesítéséhez 3.személy külső szolgáltatót. Amennyiben igénybevettünk, akkor Szolgáltatásunkkal kapcsolatban ezen 3.külső szolgáltató rendelkezései irányadóak az esetleges hibás teljesítésre, amely fentiekkel kapcsolatos.

Igénybevevő (Felhasználó/Vásárló) a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Kormány-rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően követelheti a hibás teljesítésből fakadó jogait. Részletesen a jelen Oktatás-ÁSZF 3.sz. mellékletében, melyet itt érhetsz el.

VII. Szellemi alkotások joga

Felhasználó/Vásárló/Igénybevő tudomásul veszi, hogy a becklaura.hu, mint Weboldal egésze, mint önálló alkotás, szerzői jogi műnek minősül. A Weboldal tulajdonosa/üzemeltetője és Tanfolyam/Konzultáció/Kártya-csomag-hoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (különösen, de nem kizárólagosan: a megrendelt Tanfolyam/Konzultáció, mint szolgáltatások; valamint Kártya-csomagok, mint áru megrendelésével és megvásárlása, igénybevétele során elérhetővé vált Kártya, online/offline tartalom, tananyagok, dokumentumok (együttes említésükkor: Művek vagy Mű) szerzői jogainak, vagyoni jogainak jogosultja – független azok formájától (nyomtatott, digitális vagy írott) és földrajzi elérhetőségétől (továbbiakban: Tulajdonos): Beck Laura EV a Szolgáltató, amennyiben a Felek erről külön másként nem állapodnak meg.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot, a Kártyák és Weboldal felület, és az azon megjelenő  (ideértve a Kurzusokat biztosító 3.személy, mint külső szolgáltató felületén elérhető Kurzusok tartalmához), mint Művekhez köthető szellemi termékekhez kapcsolódó szerzői jogokat,.

Tilos a Licenc pontban foglaltakon kívül a becklaura.hu domainen keresztül elérhető Weboldalon, vagy  a Kurzusokat biztosító 3.személy, mint külső szolgáltató felületén elérhető Kurzusok tartalmát, az ott elérhető, megrendelhető Műveket (ideértve a nyomtatott Kártya-t) vagy azok bármely részletét letölteni,többszörözni, másolni, más egyéb módon  felhasználni, (elektronikusan) tárolni, feldolgozni (átdolgozni), nyilvánossághoz közvetíteni és értékesíteni a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

becklaura.hu domainen található Weboldalon vagy a Kurzusokat biztosító 3.személy, mint külső szolgáltató felületén elérhető Kurzust érintő adatbázisból bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot vagy annak részletét átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra/szerzőre való hivatkozással és a szerzői jog jogosultjának előzetes, írásos hozzájárulásával lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotásokhoz fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, az összes Mű tekintetében.

Licenc

Igénybevevőként (Felhasználóként/Vásárlóként) korlátozott, személyhez kötött, nem kizárólagos, nem átruházható, nem többszörözhető, nyilvánossághoz nem közvetíthető bármikor visszavonható használati licencet biztosítunk a megrendelt Tanfolyam/Konzultáció keretében elérhetővé tett digitális és egyéb offline pl. nyomtatott dokumentumokra, kártyákra, azaz Művekre. Letölthető dokumentumokra, Művekre egyéb elemekre csak személyes (magán), nem kereskedelmi felhasználás lehetséges. Ettől eltérő felhasználásra csak Szolgáltató előzetes írásos jóváhagyásával van mód. A  Tanfolyam/Konzultáció keretében elérhető dokumentumok, Művek és elemek nem oszthatóak meg 3.személyekkel, nem többszörözhetőek, nem közvetíthetőek a nyilvánossághoz. Amennyiben ilyet tapasztalunk, megtesszük a szükséges lépéseket a jogsértő magatartás megszüntetése és kárunk megtérítése ügyében. A teljes kár megtérítését fogjuk követelni minden esetben!

Kártya tekintetében az a megvásárlást követően (ellenérték kiegyenlítése) a Vásárló tulajdonába kerül, viszont a Kártya tekintetében azokat másolni, többszörözni, átdolgozni, átalakítani, nyilvánossághoz közvetíteni, egyéb módon – mint személyes (magán) használat – felhasználni szigorúan tilos. Ezen magatartások minden esetben feljelentést, szankciót vonnak maguk után. A Kártya-t Beck Laura EV tulajdonos, mint szerző szerzői joga terheli, mivel az Beck Laura EV saját fejlesztésű kártyája. A Kártya jelenleg nyomtatott, papír alaú formátumban érhető el.

Minden Tanfolyam/Konzultáció-hoz kapcsolódó tananyagon, dokumentumon, Kártya-n több helyre, látható és nem látható módon elhelyezzük az alábbi jogi nyilatkozatot, melyet a vásárlás során el kell fogadj, hogy biztosítani tudjuk neked szolgáltatásainkat:

„Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a(z) <mű, dokumentum> illetőleg annak elektronikus  formátumával kapcsolatos, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által szabályozott minden vagyoni jogosultság – így különösen a kiadás és felhasználás joga – időbeli, térbeli és bármilyen egyéb korlátozás nélkül kizárólag a Beck Laura egyéni vállalkozót illeti. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában elfogadom, hogy a Blokkoldó-kártyát/ dokumentumot kizárólag a saját céljaimra vagyok jogosult használni, a Blokkoldó-kártyát/ kiadványt nem vagyok jogosult többszörözni, terjeszteni, átdolgozni, bármely harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, illetőleg bármely egyéb módon felhasználni. Kötelezem magam arra, hogy a szerzők személyhez fűződő jogait tiszteletben tartom.”

Az elérhetővé tett tananyagok elérhetőségének ideje igazodik a Tanfolyam/Konzultáció időtartamáig. A következőképpen érhetőek el:

 • Postai küldeményként kerül elküldésre – az ezzel érintett Tanfolyam/Konzultáció pontos leírásánál tudsz információt kapni erről.

A letöltött dokumentumok, egyéb anyagok olvasásához, kérjük telepítsd a megfelelő olvasó alkalmazást. Ezt nem biztosítjuk, erről Neked kell gondoskodnod.

VIII. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak.

www.becklaura.hu/dokumentumok

IX. Egyéb rendelkezések

1. Felelősség korlátozása/jogfenntartás

A Weboldalon, illetve a Weboldalról elérhető minden tartalmat és a megvásárolt terméket/szolgáltatást észszerű szakszerűséggel és gondossággal biztosít Szolgáltató, és mindent megtesz azért, hogy biztonságos, megbízható és hibamentes környezetet biztosítson a a szolgáltatások megvalósításáért, a Tanfolyam/Konzultáció (ideértve Kártya-csomagban foglalt konzultáció) elérhetőségéért. Amennyiben észszerű szakszerűséggel és gondossággal járt el Szolgáltató, nem vállalja a felelősséget a következőkért: olyan hátrányokért, melyek nem a jelen Oktatás-ÁSZF és kapcsolódó szabályzatok általa való megszegéséből vagy más módon; intézkedéseiből erednek; olyan hátrányokért, amelyeket a jelen Oktatás-ÁSZF elfogadásakor sem az Igénybevevő (Felhasználó, Vásárló) sem Szolgáltató nem láthattak előre;  továbbá Szolgáltató észszerű befolyásán túlmutató eseményekért sem tud felelősséget vállalni. 

2. A Szolgáltató kizárja felelősségét, az alábbi technikai-informatikai (IT) hibákért:

– bármilyen informatikai, technikai működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a Weboldal, a termékek, Művek általános, általában elvárható elérhetőségét, működését és megtekintését és esetleg adatvesztést eredményez, vagy

– a kommunikációs eszközök ilyen jellegű meghibásodása, vagy 

– szoftver nem megfelelő működése, vagy

– programhiba által okozott hibák, események. 

3. Abban a nem várt esetben, ha ellentmondás állna fenn bármely, jelen Oktatás-ÁSZF és jelen szabályzatban hivatkozott szabályzatok rendelkezései között; a jelen Oktatás-ÁSZF-ben hivatkozott szabályzatban foglalt feltételek az irányadók, melyek nem lehetnek ellentétesek jogszabály kötelező rendelkezésével.

4. Ha jelen Oktatás-ÁSZF bármely része érvénytelen, a fennmaradó rész korlátozás nélkül hatályban marad. Ha jelen Oktatás-ÁSZF valamelyik rendelkezését Szolgáltató nem érvényesíti, az nem tekinthető joglemondásnak. 

5. A jelen Oktatás-ÁSzF-hez a Fogyasztónak minősülő Felhasználókkal/Igénybevevőkkel/vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak, melyek letölthetőek itt, és melyek elválaszthatatlan mindenkori mellékletét képezik jelen szabályzatnak: 

1. számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató 

2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat 

3. számú melléklet: szavatosságról, a jótállásról, hibás teljesítésről szóló mintatájékoztató 

Kelt: Baja, 2023.03.27.